سیگنال شماره 17 به نرخ حد ضرر اصابت کرد

 NZDCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.60671

 هدف: 0.60130

 حد ضرر: 0.60925

حد ضرر زده شد

  25- پیپ

سیگنال شماره 16 به نرخ ریسک فری اصابت کرد