سیگنال شماره 17: NZDCHF فروش

 NZDCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.60671

 هدف: 0.60130

 حد ضرر: 0.60925

سیگنال شماره 16: EURNZD خرید