سیگنال شماره 19 را در نرخ 1.55303 ببندید.(26- پیپ)

 EURCAD

 خرید

 نقطه ی ورود:  1.55560

 هدف اول:  1.56225

 هدف دوم: 1.56651

 حد ضرر: 1.55149

معامله بسته شد

26- پیپ

سیگنال شماره 19: EURCAD خرید