سیگنال شماره 19: EURCAD خرید

 EURCAD

 خرید

 نقطه ی ورود:  1.55560

 هدف اول:  1.56225

 هدف دوم: 1.56651

 حد ضرر: 1.55149

سیگنال شماره 17 به نرخ حد ضرر اصابت کرد