سیگنال شماره 2 به هدف اول در نرخ 1.07405 اثابت کرد

EURCHF

فروش

نقطه ی ورود:  1.07837

 هدف: 1.07405

 حد ضرر: 1.08064

43+ پیپ

 سیگنال شماره 2 به هدف اول در نرخ 1.07405 اثابت کرد

سیگنال شماره 6: AUDUSD فروش