سیگنال شماره 2: EURCHF فروش

EURCHF 

فروش

نقطه ورود: 1.07837

هدف: 1.07405

حد ضرر: 1.08064

حد ضرر سیگنال شماره ی 1 مورد اصابت قرار گرفت