سیگنال شماره 20 به نرخ حد ضرر اصابت کرد.

 GBPUSD 

 خرید

 نقطه ی ورود: 1.29730

 هدف: 1.30633

 حد ضرر: 1.29427

حد ضرر زده شد

30- پیپ

سیگنال شماره 20: GBPUSD خرید