سیگنال شماره 21 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 CHFJPY

 خرید

 نقطه ی ورود: 114.072

هدف: 15.178

 حد ضرر: 113.769

به نرخ ریسک فری اصابت کرد.

 26+ پیپ

سیگنال شماره 21: CHFJPY خرید