سیگنال شماره 21: CHFJPY خرید

 CHFJPY

 خرید

نقطه ی ورود: 14.072

 هدف: 115.178

 حد ضرر: 113.769

سیگنال شماره 20 به نرخ حد ضرر اصابت کرد.