سیگنال شماره 22 به حد ضرر اصابت کرد

 AUDCAD 

 فروش

 نقطه ی ورود:  0.93620

 هدف: 0.93056

 حد ضرر: 0.93854

حد ضرر زده شد

23- پیپ

سیگنال شماره 22: AUDCAD فروش