سیگنال شماره 22: AUDCAD فروش

 AUDCAD 

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.93620

 هدف: 0.93056

 حد ضرر: 0.93854

سیگنال شماره 21 به نرخ ریسک فری اصابت کرد