سیگنال شماره 23: NZDCAD فروش

 NZDCAD

فروش

 نقطه ی ورود: 0.88593

 هدف: 0.87647

 حد ضرر: 0.88930

سیگنال شماره 21 CHFJPY دستور کلوز صادر شد