سیگنال شماره 24 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 EURGBP

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.90431

 هدف: 0.89930

 حد ضرر: 0.90684

نرخ ریسک فری زده شد

33+ پیپ

سیگنال شماره 24: EURGBP فروش