سیگنال شماره 24 به حد سود اصابت کرد

 EURGBP

فروش

 نقطه ی ورود: 0.90431

 هدف: 0.89930

 حد ضرر:0.90684

به حد سود اصابت کرد

50+ پیپ


سیگنال شماره 23 به نرخ ریسک فری اصابت کرد