سیگنال شماره 24: EURGBP فروش

 EURGBP

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.90431

 هدف: 0.89930

 حد ضرر: 0.90684

سیگنال شماره 23: NZDCAD فروش