سیگنال شماره 25 به حد ضرر اصابت کرد

 GBPAUD

فروش

 نقطه ی ورود:  1.81278

 هدف:  1.79859

 حد ضرر:  1.81738

به حد ضرر اصابت کرد

46- پیپ

سیگنال شماره 25: GBPAUD فروش