سیگنال شماره 26: AUDCHF فروش

 AUDCHF

فروش

نقطه ی ورود: 0.66739

 هدف: 0.65646

 حد ضرر: 0.67042

سیگنال شماره 25 به حد ضرر اصابت کرد