سیگنال شماره 27 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 GBPCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.21096

هدف: 1.19682

 حد ضرر: 1.21457

به نرخ ریسک فری اصابت کرد

36+پیپ

سیگنال شماره 26 به حد ضرر اصابت کرد