معامله ی شماره 27 GBPCHF دستور کلوز صادر شد

GBPCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.21096

 هدف: 1.19682

 حد ضرر: 1.21457 

معامله بسته شد

103+ پیپ

سیگنال شماره 27 به نرخ ریسک فری اصابت کرد