سیگنال شماره 28: NZDUSD فروش

 NZDUSD 

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.68947

 هدف: 0.68209

 حد ضرر: 0.69314

معامله ی شماره 27 GBPCHF دستور کلوز صادر شد