سیگنال شماره 28 NZDUSD حد ضرر به نقطه ی ورود انتقال داده شود

 NZDUSD 

 خرید

 نقطه ی ورود: 0.68982

 هدف: 0.69798

 حد ضرر: 0.68659

حد ضرر به نقطه ی ورود انتقال داده شود

34+ پیپ

سیگنال شماره 31 EURAUD به نرخ حد ضرر اصابت کرد