سیگنال شماره 29: CADCHF خرید

 CADCHF

 خرید

 نقطه ی ورود: 0.69546

 هدف: 0.70275

 حد ضرر: 0.69254

سیگنال شماره 28: NZDUSD فروش