سیگنال شماره 29 CADCHF به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 CADCHF

 خرید

 نقطه ی وود: 0.69546

 هدف: 0.70275

 حد ضرر: 0.69254

 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

31+ پیپ

سیگنال شماره 28 NZDUSD حد ضرر به نقطه ی ورود انتقال داده شود