سیگنال شماره 3 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

AUDJPY 

فروش

نقطه ورود: 75.924

هدف: 75.191

حد ضرر: 76.243

نرخ ریسک فری زده شد

32+ پیپ

سیگنال شماره 3: AUDJPY فروش