سیگنال شماره 30:EURJPY خرید

 EURJPY

 خرید

 نقطه ی ورود: 123.116

 هدف: 123.982

 حد ضرر: 122.864

سیگنال شماره 28 به نرخ حدد ضرر اصابت کرد