سیگنال شماره 31 EURAUD به نرخ حد ضرر اصابت کرد

EURAUD

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.62775

هدف:  1.61546

 حد ضرر: 1.63141

حد ضرر زده شد

 36- پیپ

سیگنال شماره 31:NZDUSD خرید