سیگنال شماره 32 EURAUD به نرخ حد ضرر اصابت کرد

 EURAUD

 خرید

 نقطه ی ورود: 1.62238

 هدف: 1.62921

 حد ضرر: 1.62055

به نرخ حد ضرر اصابت کرد

 18- پیپ

سیگنال شماره 34: AUDUSD فروش