سیگنال شماره 33: AUDUSD فروش به نرخ حد ضرر اصابت کرد

AUDUSD

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.73177

 هدف: 072630

 حد ضرر: 0.73336

حد ضرر زده شد

15- پیپ 

سیگنال شماره 32 EURAUD به نرخ حد ضرر اصابت کرد