سیگنال شماره 34: AUDUSD فروش

 AUDUSD

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.73177

 هدف: 072630

 حد ضرر: 0.73336

سیگنال شماره 32: EURAUD خرید