سیگنال شماره 35 EURCHF به نرخ حد ضرر اصابت کرد

EURCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.08337

 هدف: 1.07517

 حد ضرر: 1.08542

حد ضرر زده شد

22+ پیپ 

سیگنال شماره 35:EURCHF فروش