سیگنال شماره 36 :EURCAD فروش

EURCAD

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.54970

 هدف: 1.54193

 حد ضرر: 1.5528 

سیگنال شماره 35 EURCHF به نرخ حد ضرر اصابت کرد