سیگنال شماره 36 EURCAD به نرخ حدضرر اصابت کرد

 EURCAD

 فروش

نقطه ی ورود: 1.54970

 هدف: 1.54193

 حد ضرر: 1.5528

به نرخ حد ضرر اصابت کرد

28+ پیپ

سیگنال شماره 37: AUDCHF خرید