سیگنال شماره 37 AUDCHF در نرخ 0.66835 به حد ضرر اصابت کرد.

 AUDCHF

 خرید

 نقطه ی ورود: 0.66943

 هدف: 0.67595

 حد ضرر: 0.66665

سیگنال شماره 36 EURCAD به نرخ حدضرر اصابت کرد