سیگنال شماره 39 GBPNZD به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 GBPNZD

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.90240

 هدف: 1.88052

 حد ضرر: 1.90891

به نرخ ریسک فری اصابت کرد

42+ پیپ

هدف جدید: 1.88798

سیگنال شماره 40: GBPCAD فروش