سیگنال شماره 40 GBPCAD به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 GBPCAD 

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.73374

 هدف: 1.72492

 حد ضرر: 1.73751

به نرخ ریسک فری اصابت کرد

37+ پیپ

سیگنال شماره 39 GBPNZD به نرخ ریسک فری اصابت کرد