حد ضرر سیگنال شماره 41 EURCAD فعال شد

  EURCAD

فروش

نقطه ی ورود: 1.55879 

 هدف: 1.54971 

  حد ضرر: 1.56188

حد ضرر فعال شد

31- پیپ


سیگنال شماره 41 :EURCAD فروش