دستور کلوز سیگنال شماره 43 صادر شد

 GBPCAD 

 فروش

 نقطه ی ورود: 1.73733

 هدف: 1.72171

 حد ضرر: 1.74040

15- پیپ

سیگنال شماره 43: GBPCAD فروش