حد ضرر سیگنال شماره 43 فعال شد

 CADCHF

فروش

 نقطه ی ورود: 0.69195

 هدف: 0.68548

 حد ضرر: 0.69451

16- پیپ

دستور کلوز سیگنال شماره 43 صادر شد