سیگنال شماره 5 به حد ضرر اصابت کرد

 USDJPY 

 خرید

 نقطه ی ورود: 105.591

 هدف: 106.535

 حد ضرر: 105.227

به حد ضرر اصابت کرد

36- پیپ

سیگنال شماره 9: USDCHF فروش