سیگنال شماره 6 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 AUDUSD

فروش

 نقطه ی ورود: 0.72217

 هدف: 0.71337

 حد ضرر: 0.7258

نرخ ریسک فری زده شد

30+ پیپ


سیگنال شماره 7: EURNZD خرید