سیگنال شماره 6 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

 AUDUSD 

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.72217

 هدف:   0.71337

 حد ضرر : 0.7258

ریسک فری زده شد

88+ پیپ

سیگنال شماره 5 به حد ضرر اصابت کرد