سیگنال شماره 6: AUDUSD فروش

 AUDUSD

فروش

نقطه ی ورود: 0.72217

 هدف: 0.71337

 حد ضرر: 0.7258

سیگنال شماره 5: USDJPY خرید