حد سود سیگنال شماره 8 اصلاح شد(76.809)

در اینجا بنویسید...

سیگنال شماره 8: AUDJPY خرید