سیگنال شماره 8: AUDJPY خرید

 AUDJPY

 خرید

 نقطه ی ورود: 75.871

 هدف: 76.809

 حد ضرر: 75.373

حد ضرر سیگنال شماره 7 مورد اصابت قرار گرفت