تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
سیگنال شماره 9:حد ضرر خود را به نرخ 0.91161 انتقال دهید

در اینجا بنویسید...

سیگنال شماره 9 به نرخ ریسک فری اصابت کرد