سیگنال شماره 9 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

USDCHF

فروش

نقطه ی ورود: 0.91415

هدف: 0.90636

حد ضرر: 0.91816

نرخ ریسک فری زده شد

18+ پیپ

 
 
 

سیگنال شماره 11 به حد ضرر اصابت کرد