حد ضرر سیگنال شماره 10 مورد اصابت قرار گرفت

 خرید اونس جهانی

 نقطه ی ورود: 1919.75

 هدف اول: 1927.46

 هدف دوم: 1949.34

 حد ضرر: 1912.31

حد ضرر سیگنال شماره 10 مورد اصابت قرار گرفت

74- پیپ

خرید اونس جهانی در نرخ 1919.75