خرید اونس جهانی در نرخ 1882.04

سیگنال شماره 9:

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1882.04

هدف: 1898.32

حد ضرر: 1874.69

حد ضرر سیگنال شماره 8 مورد اصابت قرار گرفت