خرید اونس جهانی در نرخ 1919.75

  خرید اونس جهانی

نقطه ی ورود: 1919.75

 هدف اول: 1927.46

 هدف دوم: 1949.34

 حد ضرر: 1912.31

تحلیل اونس جهانی 6 اکتبر