سفارش خرید اونس جهانی در نرخ 1924.21

سیگنال شماره 8:

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1924.21

هدف: 1945.17

حد ضرر: 1918.25

نرخ ریسک فری: 1932.33

حد سود سیگنال شماره 7 مورد اصابت قرار گرفت